xây dựng CNXH ở Miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở MN (1954-1965)

Công cuộc xây dựng CNXH ở MB, đấu tranh chống Mĩ-Diệm ở MN.

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 9

Thuộc chủ đề: Lịch sử

Tác giả: TK THCS Thị Trấn Tân Trụ

Công cuộc xây dựng CNXH ở MB, đấu tranh chống Mĩ-Diệm ở MN


Học trực tuyến

Tải về