Bài: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước - Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Thị xã Kiến Tường

Bài: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước - Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Thị xã Kiến Tường

Gửi nhận xét

Vui lòng đăng nhập để gửi nhận xét

Thông tin bài giảng

Danh mục: Lớp 4

Thuộc chủ đề: Lịch sử

Tác giả: TK TH Nguyễn Tấn Kiều KT

Bài: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước - Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều - Thị xã Kiến Tường


Học trực tuyến

Tải về